Autoškola 2019 Prémium v4.6.4

Autoškola 2019 Prémium v4.6.4

Rating: 0
Autoškola 2019 Prémium v4.6.4
Autoškola 2019 je aplikace pro nácvik zkušebních testů pro
- řidiče skupin A, B, C a D
- profesní způsobilost řidiče - osobní i nákladní doprava
- profesní způsobilost dopravce - osobní i nákladní doprava

Testové otázky jsou aktuální k 1. lednu 2019. Často se ptáte na rozdílný celkový počet otázek v aplikaci pro jednotlivé skupiny v porovnání s webem Ministersva dopravy ČR. Rozdíl je způsoben tím, že na webu ministerstva je uveden počet všech otázek za všechny skupiny dohromady.

Chcete vědět, jakou máte šanci na úspěch u zkouškového testu? V aplikaci Autoškola 2019 se to dozvíte.

Pokud jste využívali základní verzi, nasbírané statistiky se Vám přenesou do placené verze, takže můžete pokračovat tam, kde jste skončili.

Pro použití aplikace není potřeba připojení k internetu.

Driving School 2019 is an application for training test exercises for
- A, B, C and D drivers
- professional competence of the driver - passenger and freight transport
- professional competence of the carrier - passenger and freight transport

Test questions are current as of January 1, 2019. You often ask about the different total number of questions in the application per group compared to the Czech Ministry of Transport website. The difference is due to the fact that the ministry's website lists the number of all questions for all groups together.

Do you want to know your chance of success in the test test? You will learn this in Driving School 2019.

If you used the basic version, the collected statistics will be transferred to your paid version so you can continue where you left off.

You do not need an Internet connection to use the application.
Tags: Auto mium
Add a comment